Om mig

Genom de Facto vill jag belysa begreppet demokrati samt åskådliggöra natur,- och kulturvärden som fungerar som en gemensam referensram för hela mänskligheten. Jag undersöker även anmärkningsvärda företeelser ur ett animerat perspektiv för att uppväga en allvarstyngd verklighet.

Jag är intresserad av fred,-och konfliktrelaterade angelägenheter samt samhällsfrågor på nationell nivå och har en tilltro till en internationell rättsstatsprincip (rule of law, access to justice) som en motverkan av fattigdom och som en förutsättning för konfliktlösning på fredlig väg. Jag har en föreställning om att ett politiskt engagemang främjar demokrati och individuell frihet samt att människans jämlika värde bör vara en vedertagen uppfattning såväl inför som utanför lagen i enlighet med ett liberalt samhälle, där kulturell mångfald främjar ett oberoende tänkande och en individuell utveckling och i enlighet med ett samhälle som agerar för en hållbar utveckling med förnybar energi, återanvändning och ekologisk produktion med hänsyn till miljö, klimat, djuromsorg och socialt ansvar.

Margareta Adamczyk

Annonser